David Corio

Shoot The Freak (now sadly gone)

Coney Island, Brooklyn, NYC
(2007)
SHOOT THE FREAK
Shoot The Freak (now sadly gone)