David Corio

Missy Elliott

Hit Factory Recording Studio, NYC, USA
(October 16, 1998)
MISSY ELLIOTT B W 01
Missy Elliott