David Corio

Robber Stone

Llandyfrydog, Anglesey, Wales
ROBBER STONE
Robber Stone